Kino Len przy Centrum Kultury w Żyrardowie

Plac Jana Pawła II nr 3, 96-300 Żyrardów

tel. 0 46 855 30 54  kinolen@kinolen.pl

 

Kasa kina Len czynna:

 • od poniedziałku do piątku  od godziny 14:00  do godziny rozpoczęcia ostatniego seansu
 • w sobotę i niedzielę godzinę przed rozpoczęciem pierwszego seansu do godziny rozpoczęcia ostatniego seansu
 • w dni, kiedy nie jest emitowana żadna projekcja filmu kasa jest czynna od godz.14:00 do 17:00.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury, Plac Jana Pawła II nr 3, 96-300 Żyrardów.

 2. Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 855 30 54 lub adres email ckzyrardow@ckzyrardow.pl

 3. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu 22 3500140 bądź adresem e-mail: iwona.olejniczak@inbase.pl

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Centrum Kultury, w tym działań o charakterze rekrutacyjnym, promocyjnym i informacyjnym, udziału w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury, na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO oraz Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe będą przez nas przechowywane okres niezbędny do realizacji celów statutowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach prawa.

 8. Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  3. przenoszenia swoich danych osobowych,

  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja zadań związanych celami wskazanymi w pkt. 4)

 10. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.